Podmínky zařazení webu do služby

I. Obecné pojmy

Předpisytyto předpisy

Webové stránkywebové stránky „AITANA SAFETY“, fungující na adrese https://siatkibezpieczenstwa.com

Poskytovatel služebspolečnost „AITANA – M. Lewandowska“ se sídlem: Os. Lecha 124/70, 61-299 Poznań – POLSKO, NIP: 7822066483,

Příjemce službyjakákoli fyzická osoba přistupující na Webové stránky a využívající služby poskytované prostřednictvím Webu Poskytovatelem služby.

Elektronická komunikaceKomunikace mezi stranami prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách.

II. Obecná ustanovení

Pravidla vymezují principy fungování a užívání Webu a vymezují rozsah práv a povinností Uživatelů služby a Poskytovatele služeb souvisejících s užíváním Webu.

Předmětem služeb Poskytovatele služeb je poskytování bezplatných nástrojů ve formě Webu, umožňujících Zákazníkům přístup k obsahu v podobě příspěvků, článků a audiovizuálních materiálů nebo internetových aplikací a elektronických formulářů.

Jakýkoli případný obsah, články a informace obsahující vlastnosti tipů nebo rad zveřejněných na Webu jsou pouze obecným souborem informací a nejsou určeny jednotlivým Zákazníkům. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jejich použití Zákazníky.

Příjemce služby přebírá plnou odpovědnost za způsob použití materiálů zpřístupněných na Webu, včetně jejich použití v souladu s platnými právními předpisy.

Poskytovatel služeb neručí za vhodnost materiálů umístěných na webových stránkách.

Poskytovatel služby nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé Uživatelům Služby nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním Služby. Jakékoli riziko související s používáním Webu, a zejména používáním a používáním informací zveřejněných na Webu, nese Uživatel Služby využívající služeb Webu.

III. Podmínky používání webových stránek

Používání webových stránek každým ze zákazníků je bezplatné a dobrovolné.

Příjemci jsou povinni si přečíst Pravidla a další dokumenty tvořící jejich nedílnou součást a musí přijmout jejich ustanovení v plném rozsahu, aby mohli nadále používat Webové stránky.

Příjemci nesmí používat žádné osobní údaje získané na Webu pro marketingové účely.

Technické požadavky na používání webu:

 • zařízení s displejem, který umožňuje prohlížení webových stránek,
 • připojení k internetu,
 • jakýkoli webový prohlížeč, který zobrazuje webové stránky v souladu se standardy a ustanoveními konsorcia W3C a podporuje webové stránky zpřístupněné v HTML5,
 • povolena podpora JavaScriptu,
 • Podpora souborů cookie povolena

Aby byla zajištěna bezpečnost Poskytovatele služby, Příjemce služby a dalších uživatelů služeb používajících webovou stránku, měli by všichni uživatelé služeb používající webovou stránku dodržovat obecně uznávaná pravidla online bezpečnosti,

Je zakázáno provádět činnosti prováděné osobně Zákazníky nebo pomocí softwaru:

 • bez písemného souhlasu dekompilace a analýza zdrojového kódu,
 • bez písemného souhlasu způsobující nadměrné zatížení webového serveru,
 • bez písemného souhlasu se pokusí odhalit bezpečnostní mezery na webových stránkách a konfiguraci serveru,
 • pokus o nahrání nebo stažení na server a databázový kód, skripty a software, které mohou poškodit software webových stránek, jiné příjemce služeb nebo poskytovatele služeb,
 • pokus o nahrání nebo stažení kódu, skriptů a softwaru na server a databázi, které mohou sledovat nebo krást data zákazníků nebo poskytovatele služeb,
 • podnikat jakékoli kroky směřující k poškození, zablokování provozu Webu nebo zabránění dosažení účelu, pro který Web funguje.

V případě zjištění výskytu nebo potenciální možnosti kybernetického bezpečnostního incidentu nebo porušení GDPR by měli Příjemci služeb tuto skutečnost nejprve nahlásit Poskytovateli služby, aby byl problém/hrozba rychle odstraněn a byly chráněny zájmy všech Uživatelů služby.

IV. Podmínky registrace

Příjemci mohou používat webové stránky bez registrace.

Registrace na Webu je dobrovolná.

Registrace na webu je bezplatná.

Každý Příjemce služby může mít na Webu pouze jeden účet.

Technické požadavky související s registrací účtu:

mít individuální e-mailový účet,

Příjemci služeb, kteří se zaregistrují na Webu, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Příjemcem služby v rozsahu, v jakém byli zadáni do Webu při procesu registrace a jejich následnými změnami nebo smazáním.

Poskytovatel služeb má právo podle vlastního uvážení pozastavit nebo smazat účty Uživatelů služby, a tím znemožnit nebo omezit přístup k určitým nebo všem službám, obsahu, materiálům a zdrojům Webové stránky, zejména pokud Příjemce služby porušuje Pravidla , obecně závazných právních předpisů, pravidel společenského soužití nebo jednání v neprospěch Poskytovatele služeb nebo jiných Příjemců služeb, oprávněného zájmu Poskytovatele služby a třetích osob spolupracujících či nespolupracujících s Poskytovatelem služeb.

Veškeré služby Webu mohou být měněny co do obsahu a rozsahu, mohou být přidány nebo odečteny, jakož i dočasně pozastaveny nebo k nim může být omezen přístup, a to na základě svobodného rozhodnutí Poskytovatele služeb, aniž by v tomto ohledu měla možnost vznést námitky ze strany Služby. Uživatelé.

Další bezpečnostní pravidla pro používání účtu:

 • Registrovaným uživatelům je zakázáno sdílet přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu třetím stranám.
 • Poskytovatel služeb nemá žádné právo a nikdy nebude vyžadovat, aby zákazník poskytl heslo k vybranému účtu.

Mazání účtů:

Každý Příjemce služby, který má účet na Webu, má možnost účet z Webu odstranit.

Příjemci tak mohou učinit po přihlášení do panelu na Webu.

 

Smazáním účtu dochází ke smazání všech identifikačních údajů Příjemce služby a k anonymizaci uživatelského jména a e-mailové adresy.

V. Podmínky poskytování služby Newsletter

Příjemci mohou používat webovou stránku bez přihlášení k odběru Newsletteru.

Přihlášení k odběru služby Newsletter je dobrovolné.

Přihlášení k odběru služby Newsletter je bezplatné.

Technické požadavky související se službou Newsletter:

mít individuální e-mailový účet,

Podmínky poskytování služby Newsletter:

 • poskytnutí individuálního e-mailového účtu v elektronické podobě,
 • ověření daného e-mailového účtu spuštěním na něj zaslaného odkazu,
 • souhlas se zasíláním e-mailových upozornění,

Rozsah služby Newsletter:

 • upozornění na nové novinky, příspěvky, soutěže a další propagační kampaně související se službami Webu,
 • upozornění na propagační kampaně servisních partnerů (marketingové zprávy),

Odhlášení ze služby Newsletter:

 • Každý Příjemce služby přihlášený k odběru služby Newsletter má možnost se ze služby sám odhlásit.
 • Příjemci tak mohou učinit prostřednictvím odkazu, který je součástí každého zaslaného e-mailu.
 • Odhlášením ze služby Newsletter dojde k odstranění poskytnuté e-mailové adresy z databáze Poskytovatele služby.

VI. Podmínky komunikace a poskytování dalších služeb na Webu

Webové stránky poskytují služby a nástroje, které umožňují uživatelům služeb interakci s webovými stránkami ve formě:

 • Kontaktní formulář
 • Komentování příspěvků a článků
 • Publikujte svůj vlastní obsah ve formě příspěvků a článků
 • Publikování vlastního obsahu ve formě grafických a multimediálních materiálů

Web poskytuje kontaktní údaje ve tvaru:

 1. E-mailová adresa
 2. Kontaktní telefonní číslo

V případě kontaktu Příjemce služby s Poskytovatelem služby budou osobní údaje Příjemců služeb zpracovány v souladu se „Zásadami ochrany osobních údajů“, které jsou nedílnou součástí Nařízení.

Podmínky pro zveřejňování obsahu Uživateli Služby na Webu:

 • Je zakázáno zveřejňovat na Webu obsah, který je urážlivý nebo pomlouvačný vůči Poskytovateli služby, ostatním Uživatelům služby, třetím stranám a třetím osobám,
 • Na Webových stránkách je zakázáno vkládat textové, grafické, audiovizuální materiály, scénáře, programy a jiná díla, ke kterým nemá Příjemce služby licenci, nebo ke kterým autor vlastnických práv nedal souhlas k bezplatnému zveřejnění,
 • Na Web je zakázáno zveřejňovat vulgární, pornografické, erotické a s polským a evropským právem neslučitelné odkazy, jakož i odkazy na stránky s uvedeným obsahem,
 • Je zakázáno zveřejňovat na Webu skripty a programy, které přetěžují server, nelegální software, software používaný k narušení bezpečnosti a jiné podobné činnosti, jakož i odkazy na stránky obsahující uvedené materiály,

• Je zakázáno vkládat marketingový obsah na Webové stránky a inzerovat jiné komerční weby, produkty, služby nebo komerční weby

VII. Sběr dat o zákaznících

Za účelem řádného poskytování služeb Webem, zajištění právních zájmů Poskytovatele služeb a zajištění souladu Webu s platnými právními předpisy shromažďuje Poskytovatel služeb prostřednictvím Webu některé údaje o Uživatelích.

Pro řádné poskytování služeb Web využívá a ukládá některé anonymní informace o Zákazníkovi do souborů cookie.

Rozsah, účely, způsob a zásady zpracování údajů jsou uvedeny v přílohách Nařízení: „Informační povinnost GDPR“ a v „Zásadách ochrany osobních údajů“, které tvoří nedílnou součást Nařízení.

Data shromažďována automaticky:

Pro efektivní provoz webových stránek a pro statistiky automaticky shromažďujeme některé údaje o příjemci služby. Mezi tyto údaje patří:

 • IP adresa
 • Typ prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Přibližné umístění
 • Otevřené podstránky webu
 • Čas strávený na příslušné podstránce webu
 • Typ operačního systému
 • Adresa předchozí podstránky
 • Adresa odkazující strany
 • Jazyk prohlížeče
 • Rychlost připojení k internetu
 • Poskytovatel internetu
 • Anonymní demografické údaje založené na údajích Google Analytics:
 • Sex
 • Věk
 • Zájem
 • Anonymní údaje nezbytné pro zobrazování reklam:
 • Údaje související s vytvářením přehledů o zobrazených reklamách

Výše uvedené údaje jsou získávány prostřednictvím skriptu Google Analytics a jsou anonymní.

Údaje shromážděné během registrace:

Uživatelské jméno, jméno a příjmení, e-mailová adresa

V případě přihlášených Zákazníků (kteří mají účet na Webu) mohou soubory cookie uložené v zařízení Zákazníka obsahovat ID Zákazníka spojené s účtem Zákazníka.

Údaje shromážděné při přihlášení k odběru newsletteru:

emailová adresa

VIII. Autorská práva

Poskytovatel služeb je vlastníkem webové stránky a autorská práva k webové stránce.

Část dat umístěných na Webu je chráněna autorským právem patřícím společnostem, institucím a třetím osobám, které nejsou nijak spojeny s Poskytovatelem služeb, a jsou používány na základě získaných licencí nebo na základě bezplatné licence.

Podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech je zakázáno používat, kopírovat, reprodukovat v jakékoli formě a ukládat do vyhledávacích systémů, s výjimkou Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook a LinkedIn, jakékoli články, popisy, fotografie a jakýkoli jiný obsah, grafické materiály, video nebo audio na Webu bez písemného souhlasu nebo souhlasu poskytnutého prostřednictvím Elektronické komunikace jejich zákonného vlastníka.

Jednoduché tiskové zprávy nejsou podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu chráněny, chápány pouze jako informace, bez komentáře a hodnocení autora. Autor tím rozumí možnost využití informací z textů umístěných na webu, nikoli však kopírování všech článků nebo jejich části, pokud to nebylo označeno v jednotlivých materiálech poskytovaných na webu.

IX. Změny podmynkí

Veškerá ustanovení Pravidel může Poskytovatel služeb kdykoli jednostranně změnit bez udání důvodů.

Informace o změně Pravidel budou Zákazníkům registrovaným na Webu zaslány elektronicky.

V případě změny Pravidel vstoupí její ustanovení v platnost ihned po jejím zveřejnění pro Zákazníky, kteří nemají účet na Webu.

V případě změny Pravidel vstupují její ustanovení v platnost se 7denním přechodným obdobím pro Zákazníky, kteří mají účty na Webu registrované před změnou Pravidel.

Předpokládá se, že každý Příjemce služby, který bude nadále používat Webové stránky po změně Pravidel, je v plném rozsahu akceptuje.

X. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel služeb není žádným způsobem odpovědný, jak to umožňují platné právní předpisy, za obsah poskytovaný a zveřejněný na Webových stránkách Uživateli služby, za jeho pravdivost, spolehlivost, pravost ani právní vady.

Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že služby Webu jsou nabízeny nepřetržitě. Nemůže však nést žádnou odpovědnost za narušení způsobené vyšší mocí nebo neoprávněným zásahem

Příjemci, třetí strany nebo činnost externích automatických programů.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace zveřejněné na webových stránkách k datu zvolenému poskytovatelem služeb, aniž by to Zákazníky využívající služby webových stránek předem informovali.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně, úplně nebo částečně deaktivovat Webové stránky za účelem jejich vylepšení, přidání služeb nebo provedení údržby, a to bez předchozího upozornění Zákazníků.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo trvale deaktivovat Webové stránky bez předchozího upozornění Zákazníkům.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo postoupit všechna nebo část svých práv a povinností souvisejících s webem, a to bez souhlasu a možnosti vyjádřit jakékoli námitky ze strany příjemců služeb.

Aktuální a předchozí Pravidla webových stránek naleznete na této podstránce pod aktuálními pravidly.

Ve všech záležitostech souvisejících s provozem webových stránek kontaktujte prosím Poskytovatele služeb pomocí jedné z následujících kontaktních forem:

 • Pomocí kontaktního formuláře dostupného na Webové stránce
 • Odesláním zprávy na e-mailovou adresu: biuro@siatkibezpieczenstwa.com
 • Telefonickým spojením na číslo: +48 661 131 486

Kontakt pomocí uvedených komunikačních prostředků pouze v záležitostech souvisejících s webem.