Záchytné systémy

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp

Záchytné systémy PN EN 795 jejich účelem je vytvářet místa zajišťující připevnění osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky (OOP). Je to ideální řešení pro zajištění zaměstnanců pracujících ve výškách v místech, kde není možné použít kolektivní ochranná opatření, jako jsou bezpečnostní zábradlí nebo záchytné sítě. Výběr vhodného typu kotevního zařízení závisí na existujícím riziku a možnosti jeho ukotvení ke konstrukci.

V této příručce poskytneme velmi podrobnou analýzu záchytné systémy proti pádu pro zajištění výškových prací:
 • Kotvící body jako osobní ochranné prostředky (OOP)
 • Právní základ – evropská norma ČSN EN 795
  • Třída A1 – konstrukční kotvící body
  • Třída A2 – kotvící body
  • Třída B – přenosné kotevní body
  • Třída C – horizontálni záchytné systémy
  • Třída D – vodorovné kotevní kolejnice
  • Třída E – mobilní kotevní bod

Kotvící body jako osobní ochranné prostředky (OOP)

Mělo by se vždy pamatovat na to, že směrnice 89/391 / EHS, která stanoví zásady preventivních opatření, upřednostňuje kolektivní ochranná opatření před prostředky individuální ochrany (OOP), jako jsou kotvící zařízení PN 795 uvedená níže. Předpisy jasně stanoví, že lankové systémy, kotvící body a další řešení certifikovaná na základě ČSN EN 795 by se měly používat pouze v případě, že není možné použít kolektivní ochranná opatření. Kolektivní ochranná opatření jsou nejúčinnější ochranou proti pádu ze střechy. Jako pasivní systémy zachycení pádu vylučují rozhodnutí zaměstnance chránit se nebo ne. Bezpečnost střechy je tak vždy zaručena bez ohledu na přístup uživatele.

Právní základ – evropská norma ČSN EN 795

Evropská norma ČSN EN 795 definuje metody zkoušení a požadavky, které musí tento typ zařízení splňovat. Také výše uvedené norma zavádí klasifikaci do šesti různých tříd. Zachytné systémy ptoti padu pokryté normou se používají jak k zastavení pádů z výšky, tak k omezení rozsahu pohybu uživatele pracujícího ve výšce. V závislosti na místě a druhu práce ve výšce je třeba zvolit vhodné kotvicí zařízení EN 795.  S ohledem na výše uvedené jsou v normě ČSN EN 795 z důvodu způsobu použití uvedeny následující typy kotevních zařízení:

KOTVĺCĺ BODY TŘIDA A1

Jedná se o kotvicí zařízení s jedním nebo více pevnými kotevními body vyžadujícími jejich připevnění k pevné konstrukci. Mohou být namontovány v libovolném úhlu v závislosti na směru práce. Jedná se o zařízení známá také jako konstrukční kotvící body. Instalované kotvící body EN 795 třídy A1 musí mít minimální statickou pevnost 10 KN ve směru, ve kterém budou použity. Tedy k pádu. Lze jej použít ve většině situací, kdy musí být zajištěn proti pádu z výšky.
zachytne-systemy-EN795-GRUN

Mělo by se vzít v úvahu pouze to, že se jedná o typ kotevního bodu, který významně omezuje volnost pohybu uživatele.

Více informací o kotvící body třídy A1 zde.

KOTVĺCĺ BODY TŘIDA A2

Tento typ kotevního zařízení splňuje stejné požadavky jako kotvící body typu A1. Například musí mít mez minimální statickou pevnosti 10 KN ve směru pádu. Způsob jejich konstrukce však umožňuje jejich použití na šikmých střechách. A za tímto účelem jsou určeny.
popruhove-kotvici-body

KOTVĺCĺ BODY TŘIDA B

Jedná se o takzvané přenosné (pohyblivé) kotevní body, protože je možné s ním pohybovat a není trvale připevněno ke konstrukci, jako v případě kotevního zařízení třídy A – konstrukční kotvící body. Přenosné kotevní body jsou velmi zajímavým řešením pro zajištění práce ve výškách. Mohou být rychle namontovány a přesunuty do další nebezpečné oblasti.

Stejně jako kotvící body třídy A musí přenosné kotevní zařízení odolat také minimální statickou pevnosti 10 KN ve směru pádu. To se kontroluje ve speciálních laboratořích nebo pomocí vhodných výpočtů. Kotevní body třídy B je OOP, na které se vztahuje směrnice 89/686 / EHS, a proto je požadováno označení CE.

Více informací o kotvící body třídy B zde.

ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY PROTI PÁDU TŘIDA C

Záchytné systém proti pádu osob třida C je trvale instalované kotvicí zařízení, které je určeno k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instaluje se na střechách budov, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází. Jsou známé jako „horizontální záchytné systemy proti padu“ nebo někdy jako „lankový záchytné systém“. Tento typ bezpečnostních systémů by měl být instalován na střechy budov pouze v případě, že není možné instalovat kolektivní ochranná opatření, například zábradlí systémové.
lankovy-system-795

Záchytné systém ochrany proti pádu třídy C zahrnuje:

 • ocelová nebo textilní lana,
 • mezilehlé a konečné konstrukční kotevní body,
 • tlumič pádu (ke snížení sil generovaných v horizontální zajišťovací vedení během zachycení pádu),
 • napínač,
 • OOP se připojuje přímo k hadici nebo pomocí speciálně upraveného kluzný (jezdce) podle normy EN 362.

Požadavky, které musí záchytné systém proti pádu osob třida C splňovat, jsou následující:

 • maximální úhel sklonu k pracovní úrovni je 15 stupňů
 • všechny součásti záchytné systém musí odolat pádu s dvojnásobně vyšším koeficientem bezpečnosti (koeficient bezpečnosti = 2)
 • vždy byste měli pamatovat na dodržení vhodné výšky, která je od země, s ohledem na délku lana, protažení tlumiče nárazů a natažení lano při pádu (požadovaný vzdálenost k dalšímu povrchu pod pracovištěm).
 • uživatel systému záchytny proti pádu by měl být po celou dobu práce připojen, a to i při přechodu z jedné sekce do druhé.
Pamatujte, že montáž záchytné systém proti pádu třida C musí provést instalační technik autorizovaný výrobcem. Po dokončení montáže „lankový záchytné systém“ by měl instalační pracovník schválit shodu s normou EN 795 třídy C pro celou instalaci a vytvořit akceptační protokol. Dávejte pozor, abyste nemíchali originální díly výrobce s padělky. Bohužel stále více se objevuje jev, který způsobí ztrátu certifikace celé instalace v souladu s EN 795.

KOTVENĺ BODY TŘIDA D

Kotevní zařízení třídy D je vybaveno tuhými vodorovnými vodítky vyrobenými ve formě kovových nebo hliníkových kolejnic, ke kterým jsou připevněny speciální kluzný (jezdec). Kluzný jezdec funguje jako odkaz na OOP. Tyto typy kotevních bodů jsou známé jako vodorovné kotevní kolejnice.
kolejnicove-jisteni-EN795

Princip činnosti vodorovných kotevních kolejnic je založen na skutečnosti, že se posouvá po tuhém vodítka je kluzný (jezdec) pohyblivým kotevním bodem spojovacího a tlumícího subsystému.

Každá z kolejnic musí být připevněna k zemi pomocí kotevních bodů, jejichž pevnost nesmí být menší než 10 KN ve směru, kterým budou běžet (směru padu). Navič pro každá z kolejnic musí mít vhodné zakončení zabraňující neúmyslnému posunutí jezdce.

Předpoklad tohoto kotevního zařízení je podobný jako u zařízení třídy C, ale používají se hlavně tehdy, když je nutné je instalovat nad provozní úroveň. Například pro zajištění během údržby automobilu, vykládky tankeru, kontroly letadel atd.

Více informací o o kotvící body třídy D zde.

KOTVENĺ BODY TŘIDA E

Jedná se o kotevní bod pro použití na velkých vodorovných rovinách. Jeho účelem je poskytnout kotevní body na místě, kde z nějakého důvodu není možné instalovat zařízení z žádné z výše uvedených tříd, protože například neexistuje možnost zásahu do konstrukce. Jejich principem činnosti je zastavit pád osoby kombinovaným působením setrvačných sil a třecí síly o zem. Tyto typy kotevních bodů jsou známé jako mobilní kotevní bod.
mobilni-kotevni-bod-EN795

Požadavky, které musí záchytné systém proti pádu osob třida E splňovat, jsou následující:

 • vzdálenost mobilní kotevní bod od hrany (nebezpečného místa) musí být nejméně 2,5 m
 • sklon země, na kterou má být kotevní zařízení instalováno, nesmí překročit 5 stupňů
 • kotevní zařízení se nesmí používat v případě námrazy nebo rizika jeho přítomnosti

Záchytné systém proti pádu třídy E jsou OOP podle směrnice 89/686 / EHS a musí mít označení CE.

Více informací o mobilní kotevní bod třídy E zde.

Konečné závěry

Konečné závěry – Záchytné systém proti pádu EN 795 (H2)

Předpisy jasně stanoví, že kotevní zařízení by se mělo používat pouze v případě, že není možné uplatnit kolektivní ochranná opatření. Záchytné systém proti pádu osob EN 795 jsou ideálním řešením pro zajištění zaměstnanců pracujících ve výškách v místech, kde není možné použít kolektivní ochranná opatření, jako jsou zábradlí nebo bezpečnostní sítě. Norma PN EN 795 zavádí klasifikaci do šesti různých tříd. V závislosti na umístění a typu práce prováděné ve výškách by měly být vybrány vhodné kotevní body.

Chcete-li si přečíst aktuální informace o kotevních bodech certifikovaných podle PN EN 795, přečtěte si naše záznamy na toto téma zde.

Twitter
Pin
Share
Email
WhatsApp